«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Home/Υπηρεσίες Συμβούλου/«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»
1 85131

Πελάτης:
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (πρώην Δήμος Βόρειας Κυνουρίας)

Τοποθεσία:
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Νομός Αρκαδίας
«Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Μεσογείου Άστρους, Χειμερινής Μελιγούς και Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»
– Τεχνικός Σύμβουλος
(11/2012 – 07/2016 υπό εκπόνηση)

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υδραυλικής Μελέτης
Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου είναι υπό εξέλιξη. Έως σήμερα ο Τεχνικός Σύμβουλος έχει γνωμοδοτήσει για τα εξής:
α)Γνωμοδότηση όσον αφορά στην αναγκαιότητα από τον Ανάδοχο της μελέτης με τίτλο: «Πραγματογνωμοσύνη υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων – Επικαιροποίησ

Η Mελέτης υπολειπόμενου δικτύου ακαθάρτων οικισμών Μεσόγειου Άστρους, Χειμερινής Μελιγούς & Παράλιου Άστρους» να συμπεριλάβει στο παραδοτέο του το τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης ακαθάρτων από την μονάδα ΕΕΛ μέχρι τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης (υπ’ αριθμ. 14630/13-11-2012 έγγραφο)
β) Γνωμοδότηση όσον αφορά στον προέλεγχο του 1ου λογαριασμού της μελέτης (υπ’ αριθμ. 14747/04-12-2012 έγγραφο)
γ)Γνωμοδότηση επί του 1ου σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Πραγματογνωμοσύνη – Αξιολόγηση Υφιστάμενου Δικτύου / Οριστική Μελέτη Παρεμβάσεων σε Υφιστάμενο Δίκτυο» (υπ’ αριθμ. 15296/28-02-2013 έγγραφο)
δ) Γνωμοδότηση επί του 2ου σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης Υπολειπόμενου Δικτύου Ακαθάρτων» (υπ’ αριθμ. 15373/19-03-2013 έγγραφό του),
ε) «Σχόλια – διορθώσεις επί του 2ου σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης Υπολειπόμενου Δικτύου Ακαθάρτων», τα οποία θα πρέπει υποβληθούν από τον Ανάδοχο Μελετητή κατά την υποβολή των Τευχών Δημοπράτησης της ως άνω μελέτης» (υπ’ αριθμ. 15421/29-03-2013 έγγραφο)
στ) Γνωμοδότηση επί των παραδοτέων του Αναδόχου μελετητή που αφορούν: 1) στα Τεύχη Δημοπράτησης των μελετών: «Υπολειπόμενο Δίκτυο ακαθάρτων οικισμών Μεσόγειου Άστρους, Χειμερινής Μελιγούς και Παράλιου Άστρους» και «Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων Αγωγών Οικισμών Μεσογείου Άστρους, Χειμερινής Μελιγούς και Παράλιου Άστρους», 2)στα Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης: «Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης Υπολειπόμενου Δικτύου Ακαθάρτων» (υπ’ αριθμ. 15769/28-06-2013).
Ο τεχνικός σύμβουλος παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:
Συνεχής υποστήριξη της υπηρεσίας για την παρακολούθηση – επίβλεψη των έργων κατασκευής των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Μεσογείου Άστρους, Χειμερινής Μελιγούς και Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
Συνεχής υποστήριξη της υπηρεσίας για την παρακολούθηση του προγράμματος (με τη σύνταξη των απαιτούμενων δελτίων παρακολούθησης και ότι άλλο χρειαστεί), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαχειριστικής αρχής.
Προϋπολογισμός Έργου:
11.950.000,00 €