Χωροταξικές Μελέτες

Home/Χωροταξικές Μελέτες

Χωροταξικές Μελέτες

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, με μακρά παράδοση και εμπειρία στις χωροταξικές μελέτες, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά στο χωροταξικό σχεδιασμό. Οι χωροταξικές μελέτες (κατηγορία 01), ως εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού με κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και οικολογικές προεκτάσεις, αφορούν σε: (α) τομεακά σχέδια για το σύνολο της χώρας, (β) αναπτυξιακά πλαίσια για κάθε Περιφέρεια της χώρας και (γ) αναπτυξιακά σχέδια Δήμων της χώρας, με στόχο την ένταξη του ανθρώπου και των οικονομικών δραστηριοτήτων επιτυχώς στο περιβάλλον με σκοπό την ισόρροπη, βιώσιμη ανάπτυξή της εκάστοτε γεωγραφικής ενότητας αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε με βασικό γνώμονα την καινοτομία, τις τοπικές συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής μελέτης, τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας, καθώς και με κριτήρια ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών, αναφορικά με την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

-Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για διάφορους τομείς (εγκεκριμένα σήμερα είναι για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία, Υδατοκαλλιέργειες και Καταστήματα Κράτησης).

-Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (για κάθε Περιφέρεια της χώρας).

-Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης σε επίπεδο Δήμου.

-Λοιπές Ειδικές Χωροταξικές μελέτες, Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, Σχέδια Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια, Σχέδια Ανάπτυξης Παραθεριστικής Κατοικίας, Σχέδια Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Σχέδια Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Αντικείμενο των χωροταξικών μελετών αποτελεί η ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τις χρήσεις γης στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας των υπό μελέτη Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε περιοχής αλλά και θέματα νομοθεσίας. Εκτός από τις χρήσεις γης, άλλα θέματα που εξετάζονται σε αυτού του είδους τις μελέτες, είναι οι τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, οι περιοχές εθνικής και ιστορικής σημασίας, οι πληθυσμοί και πώς εξελίσσονται, περιβαλλοντικά στοιχεία, γεωλογικά στοιχεία, περιοχές προστασίας, οικονομικά στοιχεία κ.ά., ενώ προτείνονται: η οργάνωση των χρήσεων γης με τη δημιουργία ζωνών χρήσεων γης, χωρικές τυπολογίες για τα κτίρια, κανόνες για τη δόμηση, κανόνες για το οδικό δίκτυο, κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, κανόνες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες κ.ά. Επιπλέον, γίνονται ειδικές προτάσεις για την αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών στους Δήμους (ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικών πόρων), για τη δημιουργία οργανογράμματος λειτουργίας, για τις επενδύσεις και των προϋπολογισμό τους.

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας της εταιρίας και της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, η εξέλιξη του τμήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

1) Συγκεκριμένα, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση Γενικών Χωροταξικών Σχεδίων με νέες προδιαγραφές σε Δήμους της Αλβανίας και πρόσφατα ολοκλήρωσε το έργο επιτυχώς. Οι μελέτες αυτές, αποτελούν πιλοτικό έργο στην Αλβανία και θα αποτελέσουν πρότυπο-οδηγό για παρόμοια έργα που θα ακολουθήσουν. Παράλληλα, η εταιρία μας συνεχίζει να αποτελεί Σύμβουλο του Υπουργείου Πολεοδομικής Ανάπτυξης της Αλβανίας σε ζητήματα Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

2) Η εταιρία μας συμμετέχει διαρκώς σε διαγωνισμούς που αφορούν την εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων & Χωροταξικών Σχεδίων στην ευρύτερη Βαλκανική επικράτεια.

3) Η εταιρία μας και τα στελέχη της παραμένουν διαρκώς ενημερωμένα για τις τελευταίες τάσεις σχεδιασμού σε αυτούς τους τομείς, σχεδιάζοντας πρωτίστως με γνώμονα την εκάστοτε τοπική κοινωνία και τις ανάγκες της στοχεύοντας στην ανάπτυξη και ανάδειξη της κάθε περιοχής με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, κάνοντάς την πιο ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά. Στα πλαίσια αυτά, η εταιρία βρίσκεται σε συνεργασία και με επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο σε τομείς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, στοχεύοντας στην βελτιστοποίηση της ποιότητας των μελετών που εκπονεί.

Η εκπόνηση μελετών που άπτονται του χωροταξικού και πολεοδομικού αντικειμένου, τόσο στην Αλβανία, όσο και γενικότερα στο Βαλκανικό χώρο αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση για την εταιρία μας, η οποία και ανταποκρίθηκε θετικά, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τα Γενικά Χωροταξικά Σχέδια στους 4 Δήμους (Municipality of Ura Vajgurore, Municipality of Polican, Municipality of Skrapar and Municipality of Gjirokastër) στην Αλβανία.

Το χωροταξικό τμήμα διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει άριστα τη σχετική Νομοθεσία και ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις γύρω από το χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με ευρύτερες πολιτικές για την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του οικολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την οικιστική πολιτική, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την επεξεργασία και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α. Επιπλέον, υπάρχει άριστη και συνεχής συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, επιβλέποντες, αλλά και την τοπική κοινωνία, με στόχο το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης να είναι κοινά αποδεκτό, αφού κεντρικός συντελεστής και τελικός χρήστης του είναι ο άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε την πρόοδο και την καινοτομία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε μια περιοχή μελέτης.

Συντονίστρια του τμήματος χωροταξικών μελετών είναι η κ. Καλκοπούλου Κορνηλία.

Διαβάστε τη σχετική νομοθεσία, στα ακόλουθα αρχεία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:

 • Υπουργική Απόφαση ΔΟΥ/ΟΙΚ.1920/05.04.2016: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους (Υποδομές ποδηλάτων)» (ΦΕΚ 1053Β’/14.04.2016)
 • Υπουργική Απόφαση 60702/30.12.2014: «Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α’/2014)» (ΦΕΚ 39Β’/14.01.2015)
 • Υπουργική Απόφαση «Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 4 του Ν.3044/2002» (ΦΕΚ 2435Β’/05.08.2016)
 • Ν.4269/2014 (ΦΕΚ 142Α’/28.06.2014): «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη»
 • Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159Α’/08.08.2014): «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 • Ν.4276/2014: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 155Α’/30.07.2014)
 • Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94Α’/14.04.2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 • Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175Α’/08.08.2013): «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»
 • Π.Δ. 12.06.2012 «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ 229ΑΑΠ/19.06.2012)
 • Απόφαση 28704/4362/26.11.2001 «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης» (ΦΕΚ 1575Β’/28.11.2001)
 • Απόφαση 31722/04.11.2011: «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.» (ΦΕΚ 2505Β’/04.11.2011)
 • Π.Δ. 04.11.2011 «Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους» (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/04.11.2011)

Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α’/17.06.2001) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»

 • Nόμος 3937 – ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (31/03/2011)
 • Νόμος 3852 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (7/06/2010)
 • Αρ. απόφασης 24208 ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (11/06/2009)
 • Αρ. απόφασης 11508 ΕΙΔΙΚΟ_ΠΛΑΙΣΙΟ_ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (13/04/2009)
 • Αρ. απόφασης 49828 ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΑΠΕ (3/12/2008)

 

(ΦΕΚ 128Α’/03.07.2008): «Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης»

 • Αρ. απόφασης 12061 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (3/08/2007)
 • Υπουργική Απόφαση 51279/08.12.2005: «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας και προϋποθέσεων χωροθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) για την ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Τριτογενούς Τομέα καθώς και δραστηριοτήτων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών πειραματικού χαρακτήρα.» (ΦΕΚ 1722Β’/15.12.2005)
 • Αρ. απόφασης 10788 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΑ (5/03/2004)
 • Ν.3028/2002: «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153Α΄/28.06.2002)
 • Αρ. απόφασης 9572|1845 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΠΣ ΚΑΙ ΣΧΟΟΑΠ (7/04/2000)
 • ΦΕΚ 207Α ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (7/10/1999)

 

ΦΕΚ 580Δ’/27.07.1999: Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΚΒΠΝ)

 

 • Νόμος 2508 ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (13/06/1997)

 

Π.Δ. 23.02.1987: «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166Δ’/06.03.1987)

 • Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α’/16.10.1986): «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
 • Ν.1561/1985: «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της. ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148Α’/06.09.1985)

 

Στα πλαίσια αυτής της συνεχούς μας προσπάθειας για αναβάθμιση, προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και συνακόλουθα στις αυξανόμενες απαιτήσεις για συστηματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και με την εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008 και OHSAS 18001:2007, τηρούμε:

 

 • Την ενημέρωση των Στελεχών της Εταιρείας επί του Συστήματος Ποιότητας και επί του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Το Σχεδιασμό και την Εκτέλεση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας και Αξιολόγησης συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.
 • Την Αξιολόγηση των Τεκμηριωμένων Συστημάτων Ποιότητας με τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Επιθεωρήσεων Τρίτου Μέρους για την επίσημη Πιστοποίηση της Εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO-9001:2008 και OHSAS 18001:2007 από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.
 • Την απόδειξη ότι οι δραστηριότητές μας που αφορούν την παροχή υπηρεσιών πληρούν τους Όρους Διαχείρισης Ποιότητας συγκεκριμένων συμβάσεων.
 • Την ενημέρωση των πελατών μας για τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Ποιότητας & Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία και το οποίο σχεδιάστηκε βάσει των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008 είναι η ανάπτυξη και συνεχής βελτίωση της στο χώρο των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα μέσω:
 • Της χάραξης Πολιτικής Ποιότητας & Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η οποία είναι μονοσήμαντη, σαφής, κατανοητή και εναρμονισμένη με την Γενική Επιχειρηματική Πολιτική της Εταιρείας και διέπει όλες τις δραστηριότητές της.
 • Του καθορισμού ρεαλιστικών Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας που πρέπει να επιδιώκονται συνεχώς και συστηματικά, για την υλοποίηση της παραπάνω Πολιτικής Ποιότητας & Υγείας και Ασφάλειας.
 • Της δόμησης και παρουσίασης του Οργανωτικού Σχήματος που αφορά τη Διαχείριση (Διοίκηση) Ποιότητας & Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
 • Του καθορισμού και της αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων, από πλευράς Διαχείρισης Ποιότητας & Υγείας και Ασφάλειας, που αφορούν τις θέσεις του παραπάνω Οργανωτικού Σχήματος.
 • Της περιγραφής των δραστηριοτήτων των κεχωρισμένων Λειτουργιών της Διαχείρισης Ποιότητας & Υγείας και Ασφάλειας, με παραπομπές, όπου απαιτείται, σε αυτόνομες Διαδικασίες των Συστήματων καθώς και της αλληλεπίδρασής τους.
 • Της Παραπομπής σε Τεχνικά Έγγραφα και Στοιχεία των Συστημάτων, που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της εργασίας και περιγράφουν ποιοτικά και ποσοτικά τους πόρους και την απόδοσή τους.
 • Τα παραπάνω εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας μας για την ανάληψη και εκπόνηση μελετών καθώς και σε υπηρεσίες συγγενούς φύσεως, με την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια επέκταση αναλύεται επαρκώς, προκειμένου να αναπτυχθούν και να ενσωματωθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, προσθήκες και προσαρμογές και υπό τον όρο ότι κάθε επέκταση γνωστοποιείται και εγκρίνεται από τον Φορέα Πιστοποίησης.