Χωροταξικές Μελέτες

Home/Χωροταξικές Μελέτες

Χωροταξικές Μελέτες

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, με μακρά παράδοση και εμπειρία στις χωροταξικές μελέτες, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά στο χωροταξικό σχεδιασμό. Οι χωροταξικές μελέτες (κατηγορία 01), ως εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού με κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και οικολογικές προεκτάσεις, αφορούν σε: (α) τομεακά σχέδια για το σύνολο της χώρας, (β) αναπτυξιακά πλαίσια για κάθε Περιφέρεια της χώρας και (γ) αναπτυξιακά σχέδια Δήμων της χώρας, με στόχο την ένταξη του ανθρώπου και των οικονομικών δραστηριοτήτων επιτυχώς στο περιβάλλον με σκοπό την ισόρροπη, βιώσιμη ανάπτυξή της εκάστοτε γεωγραφικής ενότητας αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε με βασικό γνώμονα την καινοτομία, τις τοπικές συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής μελέτης, τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας, καθώς και με κριτήρια ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών, αναφορικά με την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

-Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για διάφορους τομείς (εγκεκριμένα σήμερα είναι για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία, Υδατοκαλλιέργειες και Καταστήματα Κράτησης).

-Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (για κάθε Περιφέρεια της χώρας).

-Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης σε επίπεδο Δήμου.

-Λοιπές Ειδικές Χωροταξικές μελέτες, Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, Σχέδια Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια, Σχέδια Ανάπτυξης Παραθεριστικής Κατοικίας, Σχέδια Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Σχέδια Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Αντικείμενο των χωροταξικών μελετών αποτελεί η ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τις χρήσεις γης στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας των υπό μελέτη Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε περιοχής αλλά και θέματα νομοθεσίας. Εκτός από τις χρήσεις γης, άλλα θέματα που εξετάζονται σε αυτού του είδους τις μελέτες, είναι οι τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, οι περιοχές εθνικής και ιστορικής σημασίας, οι πληθυσμοί και πώς εξελίσσονται, περιβαλλοντικά στοιχεία, γεωλογικά στοιχεία, περιοχές προστασίας, οικονομικά στοιχεία κ.ά., ενώ προτείνονται: η οργάνωση των χρήσεων γης με τη δημιουργία ζωνών χρήσεων γης, χωρικές τυπολογίες για τα κτίρια, κανόνες για τη δόμηση, κανόνες για το οδικό δίκτυο, κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, κανόνες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες κ.ά. Επιπλέον, γίνονται ειδικές προτάσεις για την αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών στους Δήμους (ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικών πόρων), για τη δημιουργία οργανογράμματος λειτουργίας, για τις επενδύσεις και των προϋπολογισμό τους.

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας της εταιρίας και της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, η εξέλιξη του τμήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

1) Συγκεκριμένα, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση Γενικών Χωροταξικών Σχεδίων με νέες προδιαγραφές σε Δήμους της Αλβανίας και πρόσφατα ολοκλήρωσε το έργο επιτυχώς. Οι μελέτες αυτές, αποτελούν πιλοτικό έργο στην Αλβανία και θα αποτελέσουν πρότυπο-οδηγό για παρόμοια έργα που θα ακολουθήσουν. Παράλληλα, η εταιρία μας συνεχίζει να αποτελεί Σύμβουλο του Υπουργείου Πολεοδομικής Ανάπτυξης της Αλβανίας σε ζητήματα Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

2) Η εταιρία μας συμμετέχει διαρκώς σε διαγωνισμούς που αφορούν την εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων & Χωροταξικών Σχεδίων στην ευρύτερη Βαλκανική επικράτεια.

3) Η εταιρία μας και τα στελέχη της παραμένουν διαρκώς ενημερωμένα για τις τελευταίες τάσεις σχεδιασμού σε αυτούς τους τομείς, σχεδιάζοντας πρωτίστως με γνώμονα την εκάστοτε τοπική κοινωνία και τις ανάγκες της στοχεύοντας στην ανάπτυξη και ανάδειξη της κάθε περιοχής με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, κάνοντάς την πιο ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά. Στα πλαίσια αυτά, η εταιρία βρίσκεται σε συνεργασία και με επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο σε τομείς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, στοχεύοντας στην βελτιστοποίηση της ποιότητας των μελετών που εκπονεί.

Η εκπόνηση μελετών που άπτονται του χωροταξικού και πολεοδομικού αντικειμένου, τόσο στην Αλβανία, όσο και γενικότερα στο Βαλκανικό χώρο αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση για την εταιρία μας, η οποία και ανταποκρίθηκε θετικά, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τα Γενικά Χωροταξικά Σχέδια στους 4 Δήμους (Municipality of Ura Vajgurore, Municipality of Polican, Municipality of Skrapar and Municipality of Gjirokastër) στην Αλβανία.

Το χωροταξικό τμήμα διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει άριστα τη σχετική Νομοθεσία και ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις γύρω από το χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με ευρύτερες πολιτικές για την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του οικολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την οικιστική πολιτική, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την επεξεργασία και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α. Επιπλέον, υπάρχει άριστη και συνεχής συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, επιβλέποντες, αλλά και την τοπική κοινωνία, με στόχο το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης να είναι κοινά αποδεκτό, αφού κεντρικός συντελεστής και τελικός χρήστης του είναι ο άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε την πρόοδο και την καινοτομία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε μια περιοχή μελέτης.

Συντονίστρια του τμήματος χωροταξικών μελετών είναι η κ. Καλκοπούλου Κορνηλία.