ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΟΧΘ. Ο.Τ. ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Στατικές Μελέτες/ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΟΧΘ. Ο.Τ. ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
1 75

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας

Τοποθεσία: Ανοιξιά , Δήμος Αρέθουσας, Ν. Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08) – Υδραυλική Μελέτη (13)

Αποτύπωση παρόχθ. Ο.Τ. και ρέματος Ανοιξιάς για τη Διευθέτηση και τη διαμόρφωση των περιμετρικών κοινόχρηστων εκτάσεων, διαμόρφωση πλατείας – αμφιθέατρο.
(06/2003 -02/2004)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για στατική μελέτη κιβωτοειδούς οχετού (Στατική προμελέτη – Οριστική μελέτη) 2,60×2,40m και μήκους l=”7,50m.”
Προϋπολογισμός Έργου:
70.400,00 €