ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΑΦΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Home/Περιβαλλοντικές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΑΦΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
1 92

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Οικισμός Τριαδίου, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Περιβαλλοντικά (27)

Η Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εκπονήθηκε σε ένα στάδιο, σύμφωνα με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία (2011), αφορά σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλης Τριαδίου, με την κατασκευή ανοιχτής τάφρου και δύο φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών, σε μισγάγγεια εκτός της περιοχής επέκτασης. Τα έργα είναι απαραίτητα, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα νερά της λεκάνης απορροής που βρίσκεται ανατολικά της περιοχής επέκτασης του Τριαδίου και στα ανάντη αυτής, έτσι ώστε να προστατευθεί ο οικισμός από ενδεχόμενα μελλοντικά πλημμυρικά φαινόμενα. Για το σκοπό αυτόν, μέσω ανοιχτής τάφρου τραπεζοειδούς διατομής οδηγείται η απορροή σε ρέμα βορειότερα και σε απόσταση μικρότερη του 1 χλμ, ενώ ταυτόχρονα, προτείνεται και η κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών, οπότε το Έργο είναι ολοκληρωμένο, καθώς έτσι προστατεύεται και η ανοιχτή τάφρος και ο οικισμός από τις παρασυρόμενες φερτές ύλες της μισγάγγειας. Στη Μ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε πίνακας αναγνώρισης και ποιοτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις φάσεις κατασκευής και «λειτουργίας» του προτεινόμενου Έργου. Τέλος, προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία είναι ρεαλιστικά στην εφαρμογή τους, τόσο από κατασκευαστικής, όσο και από οικονομικής άποψης.