Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου Περιοχής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Πόλης Σερρών, της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών

Home/Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κτιριακών Έργων/Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου Περιοχής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Πόλης Σερρών, της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών

Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου Περιοχής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Πόλης Σερρών, της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών 

 

 

Στις 05.10.2022 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σερρών και της «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» η σύμβαση της μελέτης του θέματος. Η μελέτη περιλαμβάνει την Ειδική Αρχιτεκτονική, την Ηλεκτρομηχανολογική και τη Φυτοτεχνική μελέτη για την ανάπλαση του ανοικτού κέντρου εμπορίου της πόλης των Σερρών. Η μελέτη αποτελεί το Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5035482 (Κωδ. Απόφασης 7494) στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». 

 

Το τμήμα των κεντρικών οδών του εμπορικού κέντρου της πόλης των Σερρών που πρόκειται να αναπλαστεί έχει έκταση περίπου 2 χιλιόμετρα. 

 

Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών ειδικών αρχιτεκτονικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών οδοφωτισμού και φυτοτεχνικών μελετών σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. 

 

Αντικείμενο της μελέτης θα είναι η ανάπλαση των επιμέρους παραπάνω περιοχών σε συνδυασμό με τη λειτουργική και αισθητική ενοποίησή τους. Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι: 

 

  • Η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση με απώτερο στόχο την ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του τόπου και του εμπορικού κέντρου που διαμορφώνεται στην περιοχή. 
  • Η απόκτηση ταυτότητας. 
  • Η επανασύνδεση της περιοχής με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που την περιβάλλει (φύση) και η επαναφορά του φυσικού στοιχείου στο δημόσιο χώρο. 
  • Η οργάνωση στάθμευσης. 
  • Η δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες, το οποίο θα αναδειχθεί σε κέντρο της κοινωνικής ζωής του τόπου. 
  • Η σύνδεση του κοινόχρηστου χώρου με τον ιδιωτικό, του δημόσιου αστικού χώρου με τον εμπορικό τομέα της περιοχής. 
  • Η προσβασιμότητα ΑμεΑ 
  • Η ενίσχυση της οικολογικής διάστασης με τη βελτίωση του μικροκλίματος. 

 

Στην περιοχή παρέμβασης τα σημαντικότερα προβλήματα που διαγνώστηκαν και καταγράφηκαν είναι τα στενά πεζοδρόμια, η έλλειψη ραμπών, η πυκνή δόμηση και έλλειψη ανοιχτών χώρων και χώρων στάσης πεζών και η αυξημένη κίνηση οχημάτων, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των πεζών σε όλη την περιοχή του κέντρου. . 

 

Όλη η περιοχή μελέτης χρήζει επανασχεδιασμού με τη χρήση σύγχρονων υλικών αστικού σχεδιασμού και νέων τεχνολογικών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. 

 

Παρατηρείται έλλειψη ενός αρχιτεκτονικού ύφους και ποικιλομορφία υλικών στις επιστρώσεις και στις φυτεύσεις. Επίση,ς συγκεντρώνεται παράνομη παρόδια στάθμευση εκατέρωθεν σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις μελετώμενες οδούς, ενώ τα πεζοδρόμια δεν έχουν ικανά μεγέθη για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών ή των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. 

 

Είναι αισθητή η απουσία των χώρων πρασίνου στο σύνολο της περιοχής μελέτης που εντοπίζεται στις υπό μελέτη Οδούς.  

 

Η περιοχή μελέτης δε χαρακτηρίζεται μορφολογικά σαν ένα ενιαίο σύνολο, δε διακατέχεται από κάποιο συγκεκριμένο ύφος αρχιτεκτονικά 

 

Στα πλαίσια της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης με τις νέες χαράξεις που έγιναν διαπλατύνθηκαν τα υφιστάμενα πεζοδρόμια με στόχο το νέο πλάτος τους να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και προδιαγραφές. Τα πεζοδρόμια, επίσης, συνδέθηκαν κατάλληλα με τις υφιστάμενες κάθετες οδούς και οριοθετήθηκαν με σαφήνεια οι νέες διαβάσεις, οι ράμπες ΑΜΕΑ, η όδευση τυφλού, η ζώνη αστικού εξοπλισμού, οι νέες φυτεύσεις, η νέα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Παράλληλα, οριοθετήθηκαν θέσεις παρόδιας στάθμευσης με κατάλληλο σχεδιασμό σε εσοχές εντός του πεζοδρομίου, στις οδούς όπου ήταν επιτρεπτό από το πλάτος των πεζοδρομίων και της διατομής του οδικού άξονα. Βασική προϋπόθεση της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης ήταν να μη μεταβληθεί το υφιστάμενο κυκλοφοριακό καθεστώς της περιοχής μελέτης και να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τα πλάτη των λωρίδων κυκλοφορίας των υφιστάμενων οδών σύμφωνα με το ΦΕΚ 2302/Β/2013. Ως εκ τούτου διαμορφώθηκαν οι επιφάνειες κίνησης των πεζών με την επίστρωση νέων υλικών, τοποθετήθηκαν κατάλληλες ράμπες για την ανεμπόδιστη και ασφαλή κίνηση των ΑμεΑ και ενσωματώθηκε παντού η όδευση των τυφλών κατά μήκος του οδικού άξονα και στις διαβάσεις. Τέλος, τοποθετείται ο νέος αστικός εξοπλισμός.  

 

Βασικό στόχο της προτεινόμενης ανάπλασης αποτέλεσε η βελτίωση του οδικού δικτύου των πεζών. Με τν νέο σχεδιασμό σχεδόν σε όλες τις Οδούς τοποθετήθηκε οργανωμένη παρόδια στάθμευση, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε και το ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης όδευσης πεζών του 1,50 μέτρου. Παράλληλα, στην αρχή και στο τέλος του εκάστοτε οικοδομικού τετραγώνου δημιουργούνται ράμπες προκειμένου να γίνεται χρήση των πεζοδρομίων και από άτομα με κινητικά προβλήματα.  

 

Στα πλαίσια της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, μελετήθηκε και ο φωτισμός των οδών. Τα φωτιστικά σώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τύπου LED και, σεβόμενα το περιβάλλον, παρέχουν καθαρής και προηγμένης τεχνολογίας φωτισμό. Παρουσιάζουν πλεονεκτήματα, όπως είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, ο μηδενισμός της ακτινοβολίας (μείωση της θερμότητας), η μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή, η εξοικονόμηση χώρου, η καλαισθησία, η ασφαλής, αθόρυβη και απρόσκοπτη λειτουργία, η μηδενική συντήρηση και η υψηλή χρωματική απόδοση, επιτυγχάνουν τη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα. 

 

Στα πλαίσια της φυτοτεχνικής μελέτης προτείνεται η βέλτιστη λύση ως προς τη φύτευση. Κατά μήκος των πεζοδρομίων διατηρείται κατά το δυνατόν η υπάρχουσα βλάστηση (δέντρα), εκτός των περιπτώσεων που τα δέντρα αποτελούσαν αναπόφευκτα εμπόδια επί του πεζοδρομίου και δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη του απαιτούμενου ελεύθερου πλάτους όδευσης των πεζών, λόγω των φτωχών γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού άξονα. Το φυτικό υλικό επιλέχτηκε με κριτήρια οικολογικά, εδαφοκλιματικά, βιοκλιματικά και αισθητικά, εναρμονίζεται και αναδεικνύει τα είδη που κυριαρχούν στην περιοχή.  

 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι ήπιες, καλαίσθητες, εντάσσονται αρμονικά στο αστικό περιβάλλον της πόλης και κατασκευάζονται από υλικά ανθεκτικά στην ανθρώπινη χρήση, στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο.