ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Α.Θ.”

Home/Μελέτες Έργων Υποδομής/Συγκοινωνιακές Μελέτες/ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Α.Θ.”
Image1 1

Έργο

Πελάτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία: Ν. Ραιδεστού, Νομού Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)

Μελέτη Οδοποιίας του Έργου : “Εσωτερική Οδοποιία και  Αποχέτευση Ομβρίων Ακαλύπτων χώρων της Ανατολικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Ν.Α.Θ.” 

(07/2007 – 09/2007)

Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη των πιστών εξέτασης υποψηφίων οδηγών στα πλαίσια  κατασκευής Κέντρων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών της Ανατολικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Ν.Α.Θ. Στα πλαίσια της μελέτης και με δεδομένο τον αυξημένο αριθμό πιστών των επιβατικών οχημάτων, οι πίστες χωρίστηκαν σε 4 υπό-διατάξεις των τεσσάρων (4) (ΟΔΟΙ 7,8,9,10 βλ. σχήμα 1), τριών (3) (ΟΔΟΙ 3,4,5 βλ. σχήμα 2), δύο (2) (ΟΔΟΙ 1,2 βλ. σχήμα 3)  και μιας (1) πίστας (ΟΔΟΣ 6 βλ. σχήμα 4), οι οποίες έχουν χωροθετηθεί με τρόπο, ώστε να συνδέονται με εύρυθμο και ασφαλές εσωτερικό οδικό δίκτυο (μέσω της κύριας συνδετήριας ΟΔΟΥ 11 (βλ. σχήμα 5), της δευτερεύουσας συνδετήριας ΟΔΟΥ 14 (βλ. σχήμα 6) και των τριτευουσών ΟΔΩΝ 13, τμήμα της 16 (βλ. σχήμα 7),17 και 18(βλ. σχήμα 8), επιχειρώντας τον επιμερισμό των κυκλοφοριακών μεγεθών που προβλέπονται αυξημένα κατά την πλήρη λειτουργία του χώρου. Οι εν λόγω υπό-διατάξεις συνοδεύονται από ξεχωριστούς χώρους στάθμευσης-αναμονής και εξυπηρετούνται από επιμέρους αποθηκευτικούς χώρους και χώρους υγιεινής. Η πρόσβαση στους χώρους αυτούς για τις παραπάνω διατάξεις πραγματοποιείται μέσω των  ΟΔΩΝ 15 (σχήμα 9),14 (σχήμα 6) ,6 (σχήμα 4), 16 (σχήμα 10) αντίστοιχα. Ως πίστα εξέτασης των εμπορικών οχημάτων χρησιμοποιείται η ΟΔΟΣ 12 από την οποία πραγματοποιείται και  η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης-αναμονής στον αποθηκευτικό χώρο και στους χώρους υγιεινής που αντιστοιχούν στη διάταξη αυτή (σχήμα 11). Πρόκειται για πρωτότυπο Έργο που για πρώτη φορά θα κατασκευαστεί στον ελλαδικό χώρο.

Προϋπολογισμός Έργου:

4.135.000,00 €